Política de Privacidade

Para recibir a información sobre os seus Datos Persoais, a finalidade e as partes coas que se comparte, contacten co Titular.

Titular e Responsable do tratamento dos Datos

Javier Piñeiro. Queixería Fontelas. Maciñeira, parc. 41 Polígono Sete Pontes 27800 – Vilalba (Lugo)

Correo electrónico de contacto do Titular: info@fontelas.es

Clases de Datos recolleidos

O Titular non proporciona unha lista de categorías de Datos Persoais recolleitos.

A información completa referente a cada categoría de Datos Persoais que se recollen proporciónase nas seccións da presente política de privacidade dedicadas a tal fin ou mediante textos explicativos específicos que se mostran antes da recollida dos devanditos Datos. Os Datos Persoais poderán ser proporcionados libremente polo Usuario ou, en caso dos Datos de Uso, serán recolleitos automaticamente cando se utilice esta Aplicación. Todos os Datos solicitados por esta Aplicación son obrigatorios e a negativa para proporcionalos poderá imposibilitar que esta Aplicación poida proceder á prestación do Servizo. Nos casos nos que esta Aplicación indique especificamente que certos Datos non son obrigatorios, os Usuarios serán libres de non comunicar tales Datos sen que isto teña consecuencia algunha sobre a dispoñibilidade ou o funcionamento do Servizo. Os Usuarios que teñan dúbidas sobre que Datos son obrigatorios poden contactar co Titular. O uso de Cookies – ou doutras ferramentas de seguimento – por parte desta Aplicación ou polos titulares de servizos de terceiros utilizados por esta Aplicación ten como finalidade a prestación do Servizo solicitado polo Usuario, ademais de calquera outras finalidades que se describan no presente documento e na Política de Cookies, en caso de estar dispoñible.

O Usuario asume a responsabilidade respecto dos Datos Persoais de terceiros que se obteñan, publiquen ou compartan a través desta Aplicación e declara por medio de que ten o consentimento dos devanditos terceiros para proporcionar os devanditos Datos ao Titular.

Modalidade e lugar do tratamento dos Datos recolleitos

Modalidades de Tratamento

O Titular tratará os Datos dos Usuarios de maneira adecuada e adoptará as medidas de seguridade apropiadas para impedir o acceso, a revelación, alteración ou destrución non autorizados dos Datos.
O tratamento de Datos realizarase mediante computadores e/ou ferramentas informáticas, seguindo procedementos e modalidades organizativas estritamente relacionadas coas finalidades sinaladas. Ademais do Titular, nalgúns casos poderán acceder aos Datos certas categorías de persoas autorizadas, relacionadas co funcionamento desta Aplicación (administración, vendas, márketing, departamento xurídico e de administración de sistemas) ou contratistas externos que presten servizos ao Titular (tales como provedores externos de servizos técnicos, empresas de mensaxería, empresas de aloxamento, empresas de informática, axencias de comunicación) que serán nomeados polo Titular como Encargados do Tratamento, se fose necesario. Poderase solicitar ao Titular en calquera momento unha lista actualizada das devanditas persoas.

Base xurídica do Tratamento

O Titular poderá tratar os Datos Persoais do Usuario, se se cumpre unha das seguintes condicións:

 • Cando os Usuarios desen o seu consentimento para unha ou máis finalidades específicas. Aviso: Ao amparo de varias lexislacións diferentes, o Titular poderá estar autorizado a tratar os Datos Persoais ata que o Usuario opóñase a iso (“opción de non participación”), sen necesidade de consentimento ou de calquera outra base xurídica. Con todo, isto non será aplicable cando o tratamento dos Datos Persoais estea suxeito á normativa europea en materia de protección de Datos Persoais;
 • Cando a obtención de Datos sexa necesaria para o cumprimento dun contrato entre o Usuario e/ou calquera outra obrigación precontractual do mesmo;
 • Cando o tratamento sexa necesario para o cumprimento dunha obrigación legal de obrigado cumprimento por parte do Usuario;
 • Cando o tratamento estea relacionado cunha tarefa executada en interese público ou no exercicio de competencias oficiais outorgadas ao Titular;
 • Cando o tratamento sexa necesario co fin dun interese lexítimo perseguido polo Titular ou un terceiro.

En calquera caso, o Titular está á súa disposición para definir as bases xurídicas específicas que se aplican ao tratamento e en particular, se a obtención dos Datos Persoais é un requisito contractual ou estatutario ou un requisito necesario para formalizar un contrato.

Lugar

Os Datos trátanse nas oficinas do Titular, así como en calquera outro lugar no que se atopen situadas as partes implicadas no devandito proceso de tratamento.
Dependendo da localización dos Usuarios, as transferencias de Datos poden implicar a transferencia dos Datos dos Usuarios a outro país diferente ao seu propio. Para máis información sobre o lugar de tratamento dos devanditos Datos transferidos, os Usuarios poderán consultar a sección que contén os detalles sobre o tratamento dos Datos Persoais.

Os Usuarios tamén terán dereito a coñecer as bases legais das transferencias de Datos a outro país fóra da Unión Europea ou a calquera organismo internacional que se rexa polo Dereito Público Internacional ou que estea formado por dous ou máis países, como a ONU, e ademais coñecer as medidas de seguridade tomadas polo Titular para salvagardar os seus Datos.

No caso de que tivese lugar dita transferencia de Datos, os Usuarios poderán obter máis información consultando as seccións relevantes do presente documento ou solicitándoa ao Titular, a través da información de contacto que aparece na sección de contacto.

Período de conservación

Os Datos Persoais serán tratados e conservados durante o tempo necesario e para a finalidade pola que foron recollidos.

Polo tanto:

 • Os Datos Persoais recolleitos para a formalización dun contrato entre o Titular e o Usuario deberán conservarse como tales ata en tanto devandito contrato formalizouse por completo.
 • Os Datos Persoais recollidos en lexítimo interese do Titular deberán conservarse durante o tempo necesario para cumprir coa devandita finalidade. Os Usuarios poden atopar información específica relacionada co interese lexítimo do Titular consultando as seccións relevantes do presente documento ou contactando co Titular.

O Titular poderá conservar os Datos Persoais durante un período adicional cando o Usuario preste o seu consentimento a tal tratamento, sempre que devandito consentimento siga vixente. Ademais, o Titular estará obrigado a conservar Datos Persoais durante un período adicional sempre que se precise para o cumprimento dunha obrigación legal ou por orde que proceda da autoridade. Unha vez terminado o período de conservación, os Datos Persoais deberán eliminarse. Por tanto, os dereitos de acceso, modificación, rectificación e portabilidade de datos non poderán exercerse unha vez expirase devandito período.

Os dereitos dos Usuarios

Os Usuarios poderán exercer certos dereitos con respecto ao tratamento de Datos por parte do Titular.

Especialmente, os Usuarios teñen dereito a facer o seguinte:

 • Retirar o seu consentimento en calquera momento. Os Usuarios teñen dereito a retirar o seu consentimento cando o concedesen con anterioridade para o tratamento dos seus Datos Persoais.
 • Obxección ao tratamento dos seus Datos. Os Usuarios teñen dereito a opoñerse ao tratamento dos seus Datos se devandito tratamento leva a cabo conforme unha base xurídica distinta do consentimento. Para máis información poden dirixirse á sección correspondente máis adiante.
 • Acceso aos seus Datos. Os Usuarios teñen dereito a coñecer se os seus Datos serán tratados polo Titular, a obter información sobre certos aspectos do tratamento, ademais de obter unha copia dos Datos obxecto do tratamento.
 • Verificar e solicitar a modificación. Os Usuarios teñen dereito a verificar a exactitude dos seus Datos e solicitar que os mesmos se actualicen ou corrixan.
 • Restrinxir o tratamento dos seus Datos. Os Usuarios teñen dereito, en certos supostos, a restrinxir o tratamento dos seus Datos. Nese suposto, o Titular procesará os seus Datos co único propósito de almacenalos.
 • Borrar ou eliminar os Datos Persoais. Os Usuarios teñen dereito, en certos supostos, a obter a eliminación dos seus Datos por parte do Titular.
 • Recibir os seus Datos e transferilos a outro responsable. Os Usuarios teñen dereito a recibir os seus Datos nun formato estándar, estruturado, mecanicamente lexible e, se fose tecnicamente posible, a que se dea traslado dos mesmos a outro responsable sen ningún impedimento. Esta provisión será de aplicación sempre que os Datos tratáronse a través de medios automatizados e que o tratamento se base no consentimento do Usuario, nun contrato do que o Usuario forme parte ou que apareza nas obrigacións precontractuales do mesmo.
 • Poñer unha reclamación. Os Usuarios teñen dereito a poñer unha reclamación #ante a autoridade competente en materia de protección de datos de carácter persoal.

Detalles sobre o dereito de oposición ao tratamento

Cando o tratamento dos Datos Persoais sexa de interese público, no exercicio de competencias oficiais outorgadas ao Titular ou con motivo dun interese lexítimo do Titular, os Usuarios poderán opoñerse ao devandito tratamento explicando un motivo con relación á súa situación particular para xustificar a súa obxección.

Os Usuarios deben saber que, con todo, no caso de que os seus Datos Persoais sexan tratados con fins comerciais, poden opoñerse en calquera momento a tal tratamento sen necesidade de xustificación. Para saber se os Datos Persoais dos Usuarios están a ser tratados por parte do Titular para fins comerciais, estes deberán consultar as seccións relevantes do presente documento.

Cómo exercer estes dereitos

Calquera solicitude para exercer os dereitos do Usuario pode dirixirse ao Titular a través dos datos de contacto facilitados no presente documento. Ditas solicitudes serán tramitadas polo Titular sen custo algún tan pronto como lle sexa posible e sempre dentro do prazo dun mes.

Información adicional sobre a recollida de Datos e o seu tratamento

Defensa xurídica

Os Datos Persoais do Usuario poderán ser utilizados para a defensa xurídica do Titular #ante un tribunal ou nas fases xudiciais previas a un posible preito derivado do uso inapropiado desta Aplicación ou dos Servizos relacionados.
O Usuario declara coñecer que o Titular pode ser requirido polas autoridades públicas a fin de revelar Datos Persoais.

Información adicional acerca dos Datos Personais do Usuario

Ademais das informacións contidas nesta política de privacidade, esta Aplicación poderá proporcionar ao Usuario información adicional e contextual relativa a Servizos específicos ou á recollida e tratamento dos Datos Persoais.

Log do sistema e mantemento

Por motivos relativos ao funcionamento e mantemento, esta Aplicación e calquera outro servizo, proporcionado por terceiros, que se utilice, poderá recoller un rexistro do sistema; é dicir, arquivos que rexistren a interacción con esta Aplicación e que poidan conter Datos Persoais, tales como a dirección IP do Usuario.

Información non contida nesta política de privacidade

Poderase solicitar en calquera momento información adicional sobre a recollida e o tratamento dos Datos Persoais ao Titular. A información de contacto indícase ao comezo do presente documento.

Como se procesan as solicitudes “ Do Not Track”

Esta Aplicación non permite solicitudes “ Do Not Track”. Para determinar se calquera dos servizos de terceiros que utiliza acepta solicitudes “ Do Not Track”, por favor lea as súas políticas de privacidade.

Modificación da presente política de privacidade

O Titular resérvase o dereito de modificar esta política de privacidade en calquera momento, notificándoo aos Usuarios a través desta páxina e, se é posible, a través desta Aplicación e/ou de ser técnica e legalmente posible notificando directamente aos Usuarios, no caso de que o Titular conte coa información de contacto necesaria a tal fin. Recoméndase encarecidamente que revisen esta páxina con frecuencia, tomando como referencia a data da última actualización indicada ao final da páxina.

No caso de que os cambios afectasen as actividades de tratamento realizadas en base ao consentimento do Usuario, o Titular deberá obter, se fose necesario, o novo consentimento do Usuario.

Scroll to Top